Teknik Polimer Hakkında

Teknik Polimer Hakkında

Teknik Polimer Hakkında

Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal başlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. "Poli" Latince bir sözcük olup "çok sayıda" anlamına gelir. Polimerler monomer denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna basit bir örnek olarak Polistiren verilebilir. Polistiren bir çok stiren monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. "Poli" Latince bir sözcük olup "çok sayıda" anlamına gelir. Polimerler monomer denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna basit bir örnek olarak Polistir. Yukarıda görüldüğü gibi stiren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistiren elde edilmektedir.

Organik kimyacılar on dokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı maddeler sentezlediler. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren polimer konusundaki araştırmalar gelişmiş ve yeni polimer türleri geliştirilmiştir. Bu alanın öncüsü Alman kimyager Herman Stauding'tir. Herman Stauding ilk defa polimerizasyon koşullarının polimer oluşumu üzerine etkisini tanımlamıştır. Stauding kimyanın bu alanında yaptığı çalışmalarla 1953 yılında Nobel ödülünü almıştır.

Bu alanda ilk kez çalışan araştırmacılar doğal polimerleri taklit ederek işe başlamışlar ve 1930 yılında Wallace Carothers, Nylonu sentezlemeyi başarmıştır. Ikinci dünya savaşından bu yana birçok polimer laboratuvarlar da üretilmiş ve ayrıca birçok polimer endüstriyel ölçekte üretilmeye başlamıştır. Endüstriyel organik kimyacılar ise daha çok polimer kimyası alanına kayarak çalışmalarını bu yönde sürdürmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak günümüzde sayısız polimer türü geniş bir uygulama alanında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı polimerlerin formülleri ve sentezlendikleri monomerler gösterilmiştir.

Polimerler yapılarına göre sınıflandırılabilirler. Bir polimer tek bir monomer biriminin tekrarlanmasından oluşuyorsa buna homopolimer denir. Örnek olarak, etilenden elde edilen polietilen ve stirenden elde edilen polistiren verilebilir.

Eğer polimer molekülü iki farklı monomerin birleşmesinden oluşuyorsa buna kopolimer denir. Kopolimerlerin çeşitlerini üçe ayırabiliriz.

1. Ardışık kopolimer

2.Blok kopolimer

3. Düzensiz kopolimer

Polimer zincirler, ister homopolimer, ister kopolimer olsun, üç farklı formda bulunabilirler.

1. Doğrusal

2. Dallanmış

3. Çapraz Bağlı

Polimerlerin Molekül Ağırlıkları

Polimerlerin fiziksel özellikleri molekül ağırlığı ile ilişkilidir. Bu nedenle polimerlerden beklenen fiziksel özellikleri gösterebilmeleri için belirli bir molekül ağırlığına sahip olmaları gerekir.

Genellikle molekül ağırlığının artması ile yapıda moleküller arası çekim artmakta ve bu da polimerin mekanik ve ısı özelliklerini etkilemektedir. Polimerlerin molekül ağırlıkları, jel geçirgenlik kromatografisi, viskozimetrik ölçüm, ozmotik basınç ve ışık saçılması gibi yöntemlerle belirlenebilir.

Polimerlerin Sentezi

Serbest Radikal Polimerleşmesi

Zincir polimerleşmesinin radikaller üzerinden yürüyen türüdür. Serbest radikal polimerleşmesi üç aşamadan oluşur.

Başlangıçta monomer molekülleri çeşitli yöntemler kullanılarak radikal haline dönüştürülür. Radikal oluşumu, ısı, fotokimyasal, radyasyon veya çeşitli başlatıcılar tarafından sağlanır. Bu amaçla ortamda radikal oluşturmak için en yaygın yöntem ortama dışarıdan bir başlatıcı eklemektir. Başlatıcı, radikal oluşturarak vinil grubundaki çift başa atak yaparak polimerizasyon işlemini başlatmış olur. Başlatıcı olarak çeşitli peroksitler, diazo bileşikleri ve redoks çiftleri kullanılır.

Peroksit başlatıcılardan en yaygın kullanılanı benzil peroksittir. Bu başlatıcı ısı ile kolaylıkla parçalanarak serbest radikal oluşturmaktadır. Aşağıdaki şekilde benzil peroksit ısı etkisi ile parçalanarak iki tane serbest radikale dönüşmektedir.

Daha sonra başlama aşamasında oluşan radikaller monomer molekülündeki çift bağa atak yaparak polimerizasyonu başlatırlar. Şekilde başlatıcıdan oluşan radikaller etilen molekülündeki çift başdan birini kırıp yeni bir radikal oluştururken böylece polimerizasyon reaksiyonunu da başlatmış olmaktadır.

Daha sonra bağlama aşamasında oluşan radikaller monomer molekülündeki çift bağa atak yaparak polimerizasyonu başlatırlar. Şekilde başlatıcıdan oluşan radikaller etilen molekülündeki çift bağdan birini kırıp yeni bir radikal oluştururken böylece polimerizasyon reaksiyonunu da başlatmış olmaktadır.

Oluşan yeni radikaller ortamda bulunan monomerler ile reaksiyona girerek polimer zincirinin büyümesine neden olurlar.

Polimerizasyon ilerledikçe polimer zinciri büyür ve molekül ağılığı artar. Polimerizasyonun bu aşamasında artık ortamda monomer sayısı azalmıştır. Bu nedenle ortamdaki radikaller sönümlenmeye başlar.

İyonik Polimerizasyon

Zincir polimerizasyonu serbest radikaller üzerinden olduğu kadar iyonlar ve koordinasyon kompleks yapıcı ajanlar üzerinden de yürüyebilir. Bir vinil monomerinin hangi mekanizma üzerinden polimerleştirileceği, sübstüye gruba bağlıdır. Örneğin halojenlenmiş viniller (vinilklorür, vb. gibi) ve vinil esterler yalnızca radikallerle polimerleştirilirler. Eğer, vinil monomerine elektron verici gruplar takılmışsa yalnızca katyonik polimerizasyon söz konusudur.

İyonik polimerizasyon genellikle katalizörlerin ayrı bir fazda bulunduğu heterojen sistemleri içerir. Reaksiyon hızı radikal polimerizasyonuna göre çok hızlıdır. Bazı durumlarda reaksiyon hızını kontrol etmek için polimerizasyon işlemi çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir.

Kondenzasyon Polimerizasyonu

Kondenzasyon polimerleri benzer veya farklı yapıdaki poli-fonksiyonel monomerlerin, genellikle küçük bir molekül çıkararak reaksiyona girmesiyle elde edilir. Burada en önemli koşul monomerlerin poli-fonksiyonel oluşudur. OH, COOH, NH2, gibi fonksiyonel gruplardan en az iki tane taşıyan monomerler esterleşme, amidleşme, vb. gibi reaksiyonlarla, küçük moleküller çıkararak, kondenzasyon polimerlerini oluştururlar. Poliüretanların elde edildiği üretan oluşumu ve naylon 6' nın elde edildiği kaprolaktam halka açılması gibi, küçük molekül çıkışı olmadan doğrudan monomerlerin katılması şeklinde yürüyen polimerizasyon reaksiyonları da genellikle bu grup içinde değerlendirilir.

Polimerizasyon İşlemleri

Yığın Polimerizasyonu

Bu tür polimerizasyonda monomer, içine uygun bir başlatıcı ilave edildikten sonra, belli sıcaklık ve basınçta doğrudan polimerleştirilir. Bu prosesin en önemli özelliği oldukça saf polimerlerin üretilebilmesidir. Proseste, polimerizasyon sonucu oluşan ürün, üretim sonrası ayırma, saflaştırma, vb. gibi prosesleri gerektirmez, doğrudan satışa sunulabilir. Ayrıca, diğer proseslere göre daha ucuz makina ve teçhizat gerektirdiğinden, basit ve ekonomik bir proses olarak değerlendirilir.

Bu prosesin en önemli dezavantajı ortaya çıkan ısının ortamdan kolay kolay uzaklaştırılamayışı, dolayısıyla sıcaklık kontrolünün güç olmasıdır. Bu hususa özellikle radikal polimerizasyonunda dikkat edilmelidir. Bu tür polimerizasyonlar şiddetli ekzotermiktir ve yüksek molekül ağırlıklı polimer moleküllerinin hemen oluşması ortam viskozitesinin hızla artmasına neden olur. Sıcaklık kontrolü son derece zorlaşır. Yerel sıcaklık artışları, polimerin bozunması ve monomerin kaynaması sonucu gaz oluşumuna, hatta şiddetli patlamalara neden olabilir.

Süspansiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon tekniği endüstride büyük miktarlarda polimer üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu polimerizasyon sonucu polimerizasyon şartlarına bağlı olarak 50 / 1000 mikrometre çapında, gözenekli veya gözeneksiz partiküller elde edilir. Süspansiyon polimerizasyonunda iki faz vardır.

- Monomer fazı

- Dağıtma fazı

Bir polimer, süspansiyon polimerizasyonu için kullanılacaksa dikkat edilmesi gereken ilk özellik monomerin dağıtma fazındaki çözünürlüğüdür. Monomerin, dağıtma fazındaki çözünürlüğünün çok düşük olması gerekir. Bu amaçla hidrofilik monomerler için yağ ve petrol eteri gibi hidrofobik sıvılar kullanılır. Hidrofobik monomerler için de su, dağıtma fazı olarak kullanılır. Monomer damlacıkları yapısında çözünmüş olarak başlatıcıyı da içerirler. Isı vb. etkiler ile polimerizasyon reaksiyonu başlatılır. Reaksiyon sonucunda her monomer damlası bir polimer partiküle dönüşür.

Süspansiyon polimerizasyonunda karşılaşılabilecek en büyük sorun partiküllerin birbirlerine yapışarak birikmesidir. Bunu önlemek için dağıtma fazına partikülleri stabil olarak ortamda tutabilecek stabilizör maddeler eklenir. Partikül çapı kullanılan stabilizatöre ve ortamın karıştırılma hızına bağlı olarak değişir.

Emülsiyon Polimerizasyonu

Emülsiyon polimerizasyonunda birbiri ile karışmayan iki faz söz konusudur. Monomer fazı dağıtma fazı içinde emülsiyon halinde dağıtılmıştır. Süspansiyon polimerizasyonundan farklı olarak burada başlatıcı dağıtma fazında çözünmüştür. Çeşitli emülsiyon yapıcı maddeler kullanılarak monomer fazı dağıtma fazı içinde emülsiyon halde stabil olarak tutulur. Bunlardan en yaygın kullanılan sodyumdodesilsülfattır. Bu polimerizasyon tekniği ile 1 mikrometre civarında tek düze küresel partiküller elde edilir.

Dispersiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon tekniği ile 1-10 mikrometre arasında tekdüze küresel polimer partiküller elde edilir. Dispersiyon polimerizasyonunun özelliği monomer fazı, dağıtma fazında çözünmektedir ama polimerizasyon işlemi sonunda oluşan polimer, dağıtma fazında çözünmemektedir.

Bazı Polimerlerin Uluslararası Kısaltılmış İsimleri

. ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri

. AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri

. ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri

. BR Polibütadien

. BT Poli(1-büten)

. CA Selüloz asetat

. CAB Selüloz asetobütirat

. CF Kresol-formaldehit reçinesi

. CHR Poliepiklorhidrin

. CL Poli(vinil klorür) lif

. CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür)

. CR Polikloropren

. EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri

. EP Epoksit reçinesi

. EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri

. EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri

. FE Flor içeren elastomer

. GEP Cam lif takviyeli elastomer

. GFK Cam lif takviyeli plastik

. IIR Bütil kauçuğu

. LDPE Alçak yoğunluklu polietilen

. LLDPE Lineer alçak yoğunluklu Polietilen

. MA Modakrilik lif

. MF Melamin-formaldehit çözeltisi

. MOD Modakrilik lif

. NBR Akrilonitril-bütadien elastromeri

. NR Doğal kauçuk

. PA Poliamit

. PAC Poliakrilonitril lif

. PAN Poliakrilonitril

. PBMA Poli(bütil metakrilat)

. PCF Poli(triflorokloroetilen) lif

. PCTFE Poli(triflorokloroetilen) lif

. PDAP Poli(diallil ftalat)

. PDMS Poli(dimetil siloksan)

. PE Polietilen

. PEO Poli(etilen oksit)

. PES Poliester lif

. PETP Poli(etilen teraftalat)

. PF Fenol-formaldehit reçinesi

. PFEP Tetrafloroetieln-hekzafloropropilen

. PIB Poliizobütilen

. PL Poli etilen

. PMMA Poli(metil metakrilat)

. PO Fenoksi reçinesi

. POM Polioksi metilen

. POR Propilen oksit-allilglisidil eter elastromeri

. PP Polipropilen

. PPO Poli(fenilen oksit)

. PS Polistiren

. PSB Stiren-bütadien kopolimeri

. PST Polistiren lif

. PTF Poli(tetrafloroetilen) lif

. PTFE Poli(tetrafloroetilen)

. PU Poliüretan lif

. PUA Poli üre lif

. PVA Poli(vinil eter)

. PVAC Poli(vinil asetat)

. PVAL Poli(vinil alkol)

. PVB Poli(vinil bütiral)

. PVC Poli(vinil klorür)

. PVCA Vinil klorür-vinil asetat kopolimeri

. PVDC Poli(viniliden klorür)

. PVDF Poli(viniliden klorür)

. PVF Poli(vinil florür)

. PVFM Poli(vinil formal.)

. PVM Vinil eter-vinil klorür kopolimeri

. SAN Stiren-akrilonitril kopolimeri

. SBR Stiren-bütadien elastromeri

. VMQ Silikon

. UF Üre-formaldehit reçinesi

. UP Doymamış poliester

SOLVENTLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

SOLVENT             KURUMA ZAMANI         KAYNAMA NOKTASI (°C)             ALEVLENME NOKTASI (°C)          YOĞUNLUĞU

HİDROKARBONLAR

AROMATİK                                                        

Toluol   2.1          111         4             0.87

Xylen (Xylol)      0.6          137         27           0.86

ALİFATİK                                                            

Heptan 9.0          98           4             0.68

Hexan   4.3          69           -22         0.66

ALKOLLER

Metil Alkol          5.9          64           11           0.79

Etil Alkol              3.2          78           11           0.79

İzopropil Alkol   2.3          82           12           0.79

Butil Alkol           0.5          118         29           0.81

Etil glikol              0.2          195         111         1.12

KETONLAR

Aseton 11.5       56           -15         0.79

MEK      5.7          80           -7            0.80

MİBK     1.6          118         23           0.80

ESTERLER

Metil Asetat      11.8       57           -10         0.92

Etil Asetat           6.2          77           -4            0.90

Butil Asetat        1.0          126         22           0.88

Kuruma zamanı Butil Asetat=1 olarak kabul edilerek verilmiştir. 1 in altındaki solventler geciktirici, 1 in üstündeki solventler hızlandırıcı olarak kullanılır. Mürekkeplere geciktirici solvent ilavesinde mümkün olduğunca temkinli davranmak gerekir. Ancak sıcak havalarda geciktirici solvent ilavesi gerekir.